م ا بي ن قل گ ل ا

گ ن و ی اه . الا ای ه ـ م ـ وط ـ ن، ت ـ ا کی ت ـ و خ ـ ام ــ وش ؟ ن ـ م ــ ا ای ــ ن ج ــ ان ــ ی را، ن ـــ اب ــ ود دوران ☂בخــتـَرے از جـنــس بـآرآن☂ نفست باران است

2023-02-07
    د محمد بن سعود العصيمي
  1. َ ك َ قلِ حْيَفَ
  2. | { ٍآ لقاح ٍ ماح ِم ا ىب ً lيبتً
  3. ؼیػـگ فبم ؿباک ـایفً
  4. ن ُفگ ًِ قبهلاغبس فيوغبث ُقَّس يْيؼبل
  5. Jun 02, 2013 · Iran 5381 1392-03-12