اؤ ب

Point your phone to this screen to capture the code. ซะกาต ار ِ م ِ ين َ و َ ف ِ ي س َ ب ِ يل ِ الل ّ ه ِ و َ اب ْ ن ِ الس َّ ب ِ يل ِ ف َ

2023-01-31
    حديث عن فضح الناس
  1. وا ت ن@ؤ ) اؤصصخم اؤ8
  2. ـفت كتـ
  3. أَ َ د َ
  4. ‎ڪآنڪ ٺشۉف آڸعآطفهِ